Blogi

Lääketoimialan arvo

08.01.2019 klo 11.00

Lääkeyritysten hyödyt yhteiskunnalle ovat merkittävät. Tämän ja huomisen päivän potilaiden hoito perustuu aiemmin tehtyihin investointeihin, innovaatioihin ja ajan mittaan kehittyneisiin käytäntöihin, jotka ovat lääkealan toimeliaisuuden ja tuloksellisen liiketoiminnan seurausta. Näitä voidaan edistää kannustamalla yrityksiä innovaatiotoimintaan ja turvaamalla kilpailun edellytykset.

Lääkkeiden hyötyjä arvioidaan perinteisesti lääkkeiden terveysvaikutusten kautta. Hyödyt perustuvat alkuvaiheessa kliinisiin lääketutkimuksiin ja myöhemmin lääkkeen tultua käyttöön tosielämässä kertyvään käyttötietoon. Myös käsitys lääkeyritysten ja koko lääketoimialan arvosta syntyy pitkälti sen mukaan, miten tehokkaina ja turvallisina lääkkeitä pidetään ja millaisten sairauksien hoitoon lääkkeitä tarvitaan.

Lääkehoitojen aikaansaamat kliiniset vaikutukset yksittäisen potilaan terveyteen ovat kuitenkin vain yksi osa kokonaishyödystä. Lääketoimialan hyötyjä voidaan tarkastella yhteiskunnan näkökulmasta myös paljon laajemmin. Silloin on tarpeen pohtia myös kilpailuun liittyviä kysymyksiä.

Esimerkkinä reumapotilaiden hoidon kehittyminen

Uudet lääkkeet

Reumasairauksien hoitoon käytettävät biologiset eli elävien solujen avulla laboratoriossa tuotetut lääkkeet ovat yksi merkittävimmistä lääketoimialan tutkimus- ja tuotekehityskilpailun menestystarinoista. Pohja luotiin jo 1980- ja 1990 -luvuilla, kun ymmärrys tulehdusvälittäjäaineista ja niiden merkityksestä reumasairauksien syntyyn lisääntyi. Tarvittiin myös tieteellinen ja teknologinen läpimurto biologisten lääkkeiden kehityksessä.Euroopassa ensimmäinen biologinen reumalääke tuli potilaiden saataville vuonna 1999.

2000-luvulla uudet reumalääkehoidot ja muut edistysaskeleet ovat tuottaneet monenlaista lisähyötyä potilaille. Yritysten tutkimus- ja tuotekehityskilpailu on tuottanut monia vaikutusmekanismeiltaan ja lääkemuodoiltaan erilaisia lääkkeitä. Nämä ovat tarjonneet lisää hoitovaihtoehtoja ja yhä useampi reumapotilas on saanut lääkehoidosta apua. Potilaat voivat myös hoitaa sairauttaan aiempaa mutkattomammin itselle sopivimmalla tavalla.

Hoidon tuloksellisuuden järjestelmällinen seuranta

Lääkkeen hoidollisen arvon kehitys ei rajoitu tutkimus- ja tuotekehitysvaiheeseen. Yrityksillä on suuri haaste ja tarve tuottaa hoitopäätösten ja muun terveydenhuollon toiminnan kannalta merkityksellistä tietoa. Osaltaan tämän seurauksena lääkehoitojen tuloksellisuutta on alettu seurata ja tutkia entistä systemaattisemmin rekisterien, potilastietojärjestelmien ja seurantatyökalujen avulla. Tämä on lisännyt ymmärrystä hoitojen vaikuttavuudesta ja kustannuksista todellisessa potilasjoukossa.

Lääkeyrityksiltä myös vaaditaan lisääntyvässä määrin näyttöä siitä, miten lääkkeet tosiasiassa toimivat terveydenhuollon arjessa. Yritykset, jotka eivät tällaista tietoa tuota, eivät pärjää kilpailussa.

Hoidon toteuttamisen edellytykset ovat parantuneet

Potilaiden hoitotulokset paranevat myös olemassa olevien lääkehoitojen yhä paremman toteuttamisen myötä. Esimerkiksi biologisten reumalääkkeiden lääkeainepitoisuuksien ja -vasta-aineiden mittaaminen on yleistynyt Suomessa merkittävästi vuodesta 2013. Tällainen informaatio on ollut merkittävä lisä perinteiseen kokemuspohjaiseen päätöksentekoon. Lääkkeen tehon menettämisen syy ja mahdollinen lääkehoidon muutos voidaan nykyään arvioida ja suunnitella paremmin kuin aiemmin. Tämä on ollut askel kohti yksilöllisempää lääkehoitoa.Jos markkinoilla on kilpailua, on perusteltua uskoa, että lääkeyrityksillä on erityisiä kannusteita edistää tämän kaltaista toimintaa.

Reumasairaalaa ei enää ole

Lääkevaihtoehtojen määrään, ominaisuuksiin ja hoidon toteuttamiseen liittyvät innovaatiot ovat johtaneet myös järjestelmätason muutoksiin. Suomessa reumasairauksien lääkehoitojen tehostuminen ja kehittyminen johtivat osaltaan siihen, että Heinolan reumasairaalan toiminta loppui kannattamattomana. Tällaisia järjestelmätason muutoksia ja lääkeyritysten välisen kilpailun seurannaisvaikutuksia tuskin kukaan osasi ennustaa vielä 2000-luvun alkupuolella, kun Suomessa arvioitiin ensimmäisten biologisten reumalääkkeiden vaikutuksia ja kustannusvaikuttavuutta.

Reumahoitojen kehitys graafi

Kuva: Reumahoitojen kehitys

Lääkeyritysten toiminnan pitkän aikavälin hyödyt

Tämän päivän potilaat hyötyvät lääkehoitojen viimeaikaisesta kehittymisestä. Laajemmin tarkasteltuna hyödyt ulottuvat myös yli sukupolvien. Tulevaisuudessa sairastuvien paremmat hoitomahdollisuudet perustuvat siihen, miten hyvin voimme hyödyntää tämän päivän potilaiden hoidossa syntyvää tietoa. Hyödyt eivät kuitenkaan aina ole pelkästään kliinisiä. Ne ovat myös esimerkiksi taloudellisia, mikä voi näkyä esimerkiksi tulevaisuudessa tuottavuusmuutoksina.

Uusien lääkevalmisteiden kehittämisen lisäksi lääkeyritysten välinen kilpailu hyödyttää yhteiskuntaa laajemminkin. Yritykset kilpailevat keskenään maineesta. Hyvä maine ja yritysmielikuva ovat itsessään tärkeitä ja niillä voi olla myös merkittäviä pitkäaikaisia taloudellisia vaikutuksia. Tietotuotantoon liittyvän kilpailun seurauksena lääkeyritykset ovat viime vuosina panostaneet vahvasti esimerkiksi rekisteri- ja genomitiedon hyötykäyttöön, minkä myönteiset vaikutukset nähdään pääosin vasta tulevaisuudessa.

Tällainen laajamittainen kilpailu on hyväksi koko toimialalle ja potilaille. Kilpailun aikaansaama toimeliaisuus lääkealalla tuottaa ajan mittaan yhteiskunnalle hyötyä, joka on merkityksellisempää kuin vaikkapa pelkän hintakilpailun tuottama lyhyen aikavälin taloudellinen hyöty.

Juha Laine

 

--

Pfocus-kirjoitussarjassa Pfizerin asiantuntijat kirjoittavat tieteestä, tutkimuksesta ja terveysalasta. Blogissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä vastaa Pfizerin virallista kantaa, vaan asiantuntijat esittävät omia henkilökohtaisia näkemyksiään.

Kaikki blogit löydät osoitteesta: Blogit

Pfocus