Ota yhteyttäOta yhteyttäPfizerProTerveyden tukena Sivustokartta
HomeAjankohtaistaTiedotteetPfizer ja BioNTech etenevät kliinisen vaiheen 2/3 globaaliin tutkimukseen valitulla COVID-19-rokoteaihiollaPfizer ja BioNTech etenevät kliinisen vaiheen 2/3 globaaliin tutkimukseen valitulla COVID-19-rokoteaihiolla

28.07.2020 klo 17.45

  • Pfizer ja BioNTech vievät vaiheen 2/3 kliiniseen tutkimukseen SARS-CoV-2 -viruksen piikkiproteiinia koodaavan, nukleosidimodifioitun lähetti-RNA-rokotekandidaatin (BNT162b2). Rokote annetaan kahtena 30 µg:n annoksena.

    • Rokoteaihio ja käytetty annos valittiin prekliinisten tietojen sekä Saksassa ja Yhdysvalloissa suoritettujen vaiheen 1/2 kliinisten tutkimusten perusteella.

  • Vaiheen 2/3 tutkimusprotokollan suunnittelussa on noudatettu FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston) ohjeita COVID-19-rokotteen kliinisistä tutkimuksista.

  • Vaiheen 2/3 tutkimus, johon osallistuu enintään 30 000 vapaaehtoista 18–85-vuotiasta koehenkilöä, on aloitettu Yhdysvalloissa ja siihen odotetaan osallistuvan maailmanlaajuisesti noin 120 tutkimuskeskusta. 

  • Tutkimusta tehdään merkittävän tartuntariskin omaavilla alueilla, jotta voidaan selvittää tutkittavan BNT162b2-rokotekandidaatin tehoa COVID-19-taudin estämisessä.

  • Jos meneillään oleva tutkimus onnistuu, Pfizer ja BioNTech valmistautuvat hakemaan viranomaislupaa jo lokakuussa 2020. Jos rokoteaihio saa viranomaisten hyväksynnän, suunnitelmissa on valmistaa jopa 100 miljoonaa rokoteannosta vuoden 2020 loppuun mennessä ja noin 1,3 miljardia annosta vuoden 2021 loppuun mennessä.


--

Pfizer Inc. ja BioNTech SE ilmoittivat 27.7.2020 aloittavansa globaalin (pois lukien Kiina) vaiheen 2/3 turvallisuus- ja tehotutkimuksen BNT162b2-rokoteaihiolla. Rokotekandidaatti on nukleosidimodifioitu lähetti-RNA-rokote yritysten BNT162-rokotekehitysohjelmasta SARS-CoV-2-virusta vastaan.

Pfizer ja BioNTech ovat päättäneet edetä rokotetutkimuksen vaiheeseen 2/3 BNT162b2-rokoteaihiolla vaiheen 1/2 kliinisten tutkimustulosten valmistuttua sekä neuvoteltuaan FDA:n ja muiden viranomaisten kanssa. Vaiheen 2/3 tutkimuksessa rokote annetaan kahtena 30 µg:n annoksena. BNT162b2 sai äskettäin FDA:n Fast Track -statuksen (ks. tiedote 13.7.2020: https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-granted-fda-fast-track-designation-two). Rokotekandidaatti koodaa optimoitua SARS-CoV-2-viruksen täyspitkää piikkiglykoproteiinia, jota kohtaan muodostuu neutraloivia vasta-aineita.

”Etenemisemme BNT162b2-rokoteaihion kanssa vaiheen 2/3 tutkimukseen perustuu laajaan tutkimus- ja kehitysohjelmaan, johon osallistuvat yhteistyössä Pfizer, BioNTech, kliiniset tutkijat ja vapaaehtoiset koehenkilöt, joiden kaikkien yhteisenä tavoitteena on kehittää turvallinen ja tehokas COVID-19-rokote. Vaiheen 2/3 tutkimusprotokollan suunnittelussa noudatetaan FDA:n ohjeita COVID-19-rokotteen kliinisistä tutkimuksista”, kertoo johtaja Kathrin U. Jansen Pfizerin kansainvälisestä rokotetutkimusyksiköstä. "Vaiheen 2/3 tutkimuksen aloittaminen on merkittävä askel kohti mahdollista COVID-19-rokotetta, joka auttaa taistelemaan meneillään olevaa COVID-19-pandemiaa vastaan."

”Aloitamme globaalin tutkimuksen, johon osallistuu jopa 30 000 koehenkilöä. BNT162b2-rokoteaihio valikoitui vaiheen 2/3 tutkimuksiin arvioituamme huolellisesti kaikki tähän mennessä kertyneet tiedot ja tutkimustulokset. Tavoitteenamme on kehittää mahdollisimman nopeasti hyvin siedetty ja tehokas rokote, samalla kun jatkamme muiden rokoteaihioidemme tutkimusta osana mahdollista COVID-19-rokotevalikoimaa ”, BioNTechin toimitusjohtaja ja perustaja Ugur Sahin sanoo. "Monet tahot ovat olleet mahdollistamassa tämän tärkeän askeleen ottamista ja haluamme kiittää kaikkia asianosaisia heidän poikkeuksellisesta sitoutumisestaan."


Tietoja BNT162b2-ehdokkaasta

Prekliinisissä ja kliinisissä tutkimuksissa, joissa tutkittiin neljää BNT162 RNA-rokoteaihiota, turvallisuuden ja immuunivasteen perusteella BNT162b1 ja BNT162b2 nousivat vahvoiksi rokote-ehdokkaiksi. Prekliinisiin ja kliinisiin tutkimustuloksiin perustuen, mukaan lukien immuunivaste- ja siedettävyysparametrit, Pfizer ja BioNTech valitsivat BNT162b2:n vaiheen 2/3 tutkimuksiin. Prekliinisissä tutkimuksissa sekä BNT162b1 että BNT162b2 aikaansaivat virusantigeenispesifisiä CD4+- ja CD8+ T-soluvasteita ja korkeita tasoja SARS-CoV-2-virusta neutraloivia vasta-aineita eri eläinlajeissa. Lisäksi ne suojasivat taudilta SARS-CoV-2-viruksen altistusmallissa kädellisillä.

Alustavat kliinisen vaiheen 1/2 tulokset lähes 120 potilaalta osoittivat BNT162b2:lle suotuisamman yleisen siedettävyysprofiilin verrattuna BNT162b1:ään. Haittavaikutukset olivat lieviä tai kohtalaisia ja ohimeneviä (1–2 päivää) systeemisiä tapahtumia, kuten kuumetta, väsymystä ja vilunväristyksia, mutta ei vakavia haittavaikutuksia. Kaksi 30 µg:n annosta BNT162b2-rokoteaihiota saivat neutraloivia virusvasta-aineita, joiden geometriset keskiarvotiitterit (GMT) olivat pääosin samanlaisia kuin BNT162b1-rokoteaihiolla, kuten yritysten aiemmasta reprint-julkaisusta ilmenee. Vanhemmilla aikuisilla (65–85-vuotiailla) kaksi 30 µg:n rokoteannosta kolmen viikon välein annettuna sai aikaan korkeammat neutraloivat keskiarvotiitterit (GMT) kuin 38 COVID-19-taudin sairastaneen henkilön seerumipaneelissa. Verrattuna BNT162b1-ehdokkaaseen BNT162b2:lla rokotetuilla esiintyi laajemman epitooppikirjon tunnistavia SARS-CoV-2-antigeenille spesifisiä T-soluvasteita. BNT162b2 indusoi korkea-asteiset CD4+- ja CD8+ -T-soluvasteet ja sai aikaan T-soluvasteet sekä reseptoria sitovaa domeenia (RBD) että piikkiglykoproteiinin muita osia vastaan, jota ei ole BNT162b1-rokoteehdokkaassa. Yritykset uskovat, että useampien T-soluepitooppien immunologisella tunnistuksella voidaan mahdollisesti tuottaa yhdenmukaisempia vasteita erilaisissa populaatioissa ja iäkkäämmillä aikuisilla.

Yritykset jatkavat vaiheen 1/2 tutkimustulosten koostamista kaikista neljästä rokote-ehdokkaasta ja odottavat saavansa tietoja BNT162b2-aihiosta vertaisarviointiin ja mahdolliseen julkaisemiseen lähitulevaisuudessa. Avoimen arvioinnin mahdollistamiseksi yritykset aikovat julkaista käsikirjoituksen tuolloin myös preprintinä.


Tietoja vaiheen 2/3 tutkimuksesta

Pfizer ja BioNTech valmistelivat vaiheen 2/3 tutkimusprotokollan globaalien viranomaisten, mukaan lukien FDA:n ja saksalaisen Paul-Ehrlich-instituutin, ohjeiden mukaisesti. Tutkimukseen osallistuu enintään 30 000 vapaaehtoista 18–85-vuotiasta koehenkilöä. Yritykset pyrkivät sisällyttämään tutkimukseen mahdollisimman monipuolisen osallistujajoukon eri alueilta, mukaan lukien maista, joissa SARS-CoV-2-viruksen tartuntariski on suuri.

Vaiheen 2/3 tutkimus on satunnaistettu, lumekontrolloitu, havainnoitsijan suhteen sokkoutettu tutkimus, jossa arvioidaan rokoteaihion turvallisuutta, immuunivastetta ja tehokkuutta. Tutkimuksen ensisijaiset päätetapahtumat ovat COVID-19-taudin ennaltaehkäisy niillä koehenkilöillä, joilla ei ole SARS-CoV-2-tartuntaa ennen immunisointia, ja COVID-19-taudin ennaltaehkäisy riippumatta mahdollisesta aiemmasta SARS-CoV-2-tartunnasta. Toissijaisiin päätetapahtumiin kuuluu vakavan COVID-19-taudin ennaltaehkäisy näissä ryhmissä. Tutkimuksessa selvitetään myös SARS-CoV-2-viruksen infektion estoa. Ensisijainen tehoanalyysi on tapahtumapohjainen analyysi, joka perustuu oireisen COVID-19-taudin saaneiden tutkimushenkilöiden määrään. Tutkimussuunnitelma  mahdollistaa riippumattoman ulkoisen datan seurantakomitean (DMC) väliaika-analyysit ja -arviot. 

Tavoitteena on tehdä vaiheen 2/3 tutkimusta noin 120 kliinisessä tutkimuskeskuksessa ympäri maailmaa, mukaan lukien 39 Yhdysvaltain osavaltiossa ja mm. Argentiinassa, Brasiliassa ja Saksassa. Tutkimuspaikat valitaan tutkimuskeskuksen tutkijoiden tieteelliseen asiantuntemukseen ja osaamiseen perustuen sekä taudin epidemiologia ja kliiniseen tutkimukseen liittyvä aikaisempi kokemus huomioiden. Lisätietoja tutkimuksesta löytyy osoitteesta ClinicalTrials.gov numerolla NCT04368728.

Pfizer ja BioNTech ovat sitoutuneet vähentämään eri väestöjen terveyseroja kliinisen tutkimusprosessin kautta. Siksi monia tutkimuspaikkoja on valittu mukaan sellaisista yhteisöistä, joihin COVID-19 on vaikuttanut voimakkaasti ja jotta näihin yhteisöihin kuuluvilla henkilöillä olisi mahdollisuus osallistua tutkimukseen. Yritykset tekevät yhteistyötä tutkimuskeskusten tutkijoiden ja eturyhmien kanssa myös lisätäkseen tietoisuutta tutkimukseen osallistumisen tärkeydestä.

BNT162b2-aihio on kliinisessä tutkimuksessa, eikä sitä ole tällä hetkellä hyväksytty käyttöön. Jos vaiheen 2/3 tutkimukset onnistuvat, Pfizer ja BioNTech valmistautuvat hakemaan viranomaislupaa lokakuussa 2020. Jos rokoteaihio saa viranomaisten hyväksynnän, suunnitelmissa on valmistaa jopa 100 miljoonaa rokoteannosta vuoden 2020 loppuun mennessä ja noin 1,3 miljardia annosta vuoden 2021 loppuun mennessä.

 

Tiedote englanniksi: https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-choose-lead-mrna-vaccine-candidate

PfizerProTerveyden tukena Sivustokartta Pfizer Tuotteet TutkimusVastuullisuusBlogitTiedotteetUutisetOta yhteyttäIlmoita haittavaikutuksestaVerkkopalvelun käyttöehdotSosiaalisen median kanavien käyttöehdotYksityisyyttä koskevat periaatteetEvästeiden käyttöIlmoittaminen haittavaikutuksesta
Jos haluat ilmoittaa Pfizerin tuotteeseen liittyvästä haittavaikutuksesta, voit lähettää tiedot lomakkeella Ilmoita haittavaikutuksesta tai ottamalla yhteyttä puhelimitse: +358 (0) 9 430 040.

©Pfizer Ltd. 2024 Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustolla mainittujen tuotteiden merkinnät voivat vaihdella maittain.